Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1. 

Administratorem danych osobowych Niepubliczne Przedszkole Parkowe w Łodzi ul. Krzewowa 10, 91-478 Łódź tel. 501-701-648.

2.

Przedszkole wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Monikę Budryn z którą można skontaktować się poprzez e-mail kontakt@parkoweprzedszkole.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4.

Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych

5.

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 
6.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

 

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.
Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:
  • Urząd Miasta w Łodzi,
  • Kuratorium Oświaty,
  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz przedszkola,
  • podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola,
  • bankom w zakresie realizacji płatności,
  • podmiotom świadczącym na rzecz przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Przedszkole przez przepisy prawa,
  • organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
9.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

10.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: 0. rekrutacji dzieci do przedszkola, 1. ewidencji dzieci, 2. prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 3. w celach sprawozdawczych,

11.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.

 

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do Piątku:

7:00-17:30
Przedszkole jest otwarte 12 miesięcy w roku, 5 dni w tygodniu